1.
  • Name: 8202_001_Pribalt
  • Caption: Hotel Pribaltiyskaya Leningrad 1982