18.
  • Name: 8202_047_Baikal
  • Caption: Lake Baikal, 1982